Rechter wijst bezwaren Milieudefensie over boring Vermilion in Noordwolde af

Foto: Pixabay

De Rechtbank Amsterdam heeft vrijdag geoordeeld dat er geen reden is om aan te nemen dat de boring naar gas door Vermilion bij Noordwolde negatieve gevolgen zal hebben voor Natura 2000-gebieden door stikstofdepositie.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De uitspraak van de Raad van State eind mei 2019 inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zorgde ervoor, dat de op dat moment geldende drempelwaarden voor stikstof niet meer mochten worden gebruikt. Op basis hiervan stelde Milieudefensie begin augustus dat voor het boorproject Noordwolde een natuurvergunning nodig is. Het project zou stikstofdepositie veroorzaken op het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en Leggelderveld.

Vermilion heeft het project Noordwolde daarna aangepast. Middels de nieuwe stikstofberekening (AERIUS) is vastgesteld, dat de stikstofdepositie van het project 0,00 mol per hectare per jaar bedraagt. Hiermee is aangetoond dat het project geen negatieve gevolgen heeft voor het Natura 2000-gebied en er dus geen natuurvergunning nodig is. De minister heeft dit bevestigd.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam geeft de minister en Vermilion nu gelijk, en wijst het verzoek van Milieudefensie om de booractiviteiten op te schorten, af.

Boring Noordwolde

De activiteiten bij Noordwolde zijn in de laatste fase. Vermilion streeft ernaar de boring zo veilig en snel mogelijk en met zo min mogelijk overlast af te ronden.

Reacties