Voortgang gebiedsgerichte aanpak Giethoorn

Foto: Creative Nature

Na de vaststelling van de Toekomstvisie Giethoorn zijn we volop in beweging in de uitvoering. Variërend van de reconstructie van het Binnenpad tot het ontwikkelen van een toekomstbeeld van de Gieterse Polder.

Dit alles onder de noemer Gebiedsgerichte Aanpak Giethoorn. Veel is er al gebeurd, wordt aan gewerkt of staat in de startblokken. Alle uitvoeringsplannen vloeien voort uit de Toekomstvisie Giethoorn en moeten ook passen in deze visie. De gemeenteraad is afgelopen week via een informatienota geïnformeerd over de onderwerpen waar de gemeente volop mee aan de slag is.

Oplossing zoeken voor autoluw maken van de Kerkweg/Binnenpad

De gemeente voert al geruime tijd verkennende gesprekken over mogelijke oplossingen voor het autoluw maken van de Kerkweg/Binnenpad. Harmsma: “. Dit wegvak is erg smal én erg druk met voetgangers, fietsers, auto’s en bussen. Ook is hierover al enkele malen van gedachten gewisseld met ’t Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en met aanwonenden van het betrokken deel van de Kerkweg en het Binnenpad. In de werkgroepen voor de Toekomstvisie zijn dit prangende vraagstuk en mogelijke oplossingen aan de orde geweest. Een mogelijke ontsluitingsweg is onderdeel van het te ontwikkelen toekomstbeeld en zal onderdeel van de besluitvorming zijn. De huidige situatie is dat er geen beslissingen zijn genomen over de weg en dat dit nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van het toekomstbeeld voor de Gieterse polder en centrumontwikkeling. Er vinden dus ook nog geen verdere voorbereidende werkzaamheden plaats.”

Ontwikkeling Gieterse polder en centrum 

Niet alles is in de Toekomstvisie Giethoorn volledig uitgewerkt. Dat is ook niet de insteek van een visie. Voorbeelden hiervan zijn de Gieterse Polder en het centrum. Deze deelgebieden vragen expliciete aandacht. Voor een toekomstbeeld voor de Gieterse Polder en het centrum wordt de gemeente ondersteund door landschapsarchitecten. 

Wethouder Bram Harmsma: “de realisatie van een toekomstbeeld voor de Gieterse Polder en centrum vraagt een zorgvuldig proces met ruimte voor inbreng van omwonenden, belanghebbenden en belangenorganisaties. Hiervoor hebben we een aanpak gemaakt waarbij wij transparantie en participatie hoog in het vaandel hebben staan. Samen met de omgeving en belanghebbenden kijken we hoe bestaande ideeën vanuit de inwoners, ondernemers en gemeente en (mogelijk toekomstige) ontwikkelingen kunnen verwoorden in een toekomstbeeld voor de Gieterse Polder en een ruimtelijke invulling voor het centrum. Dit traject loopt op dit moment en dit proces wordt tegen het einde van het jaar afgerond met een toekomstbeeld inclusief een onderbouwing van de gemaakte keuzes. Vervolgens neemt de gemeente hierover een besluit. In dit traject en vooruitlopend hierop zijn nog geen onherroepelijke keuzes gemaakt. Eerst een integraal plan! ” 

Reconstructie openbare ruimte Binnenpad. Het resultaat is zichtbaar. 

Naast de ontwikkeling van de Gieterse polder zijn er al veel resultaten. “Het binnenpad van ’t Vonder tot aan de Langesteeg heeft een complete metamorfose ondergaan. Het pad ligt er mooi bij, de vonders zijn vernieuwd en bruggen lijken als vanouds, maar zijn ook volledig vernieuwd. Daarnaast zijn aanvaarbeveiligingen aangebracht en hebben we een intentieovereenkomst met stichting de Koornmeule ondertekend om de molen te herstellen. Ook is het nieuwe vaar- en verhuurbeleid vastgesteld. Daar wordt nu een evaluatie onder vergunninghouders en inwoners over gedaan”, aldus Bram Harmsma.

Reacties