Zonnepark Wanneperveen

Foto: Pixabay

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een tijdelijk zonnepark nabij Wanneperveen. Wanneer de raad hiermee instemt, kan voor het zonnepark een omgevingsvergunning worden verleend. Hiermee wordt de bouw van het zonnepark mogelijk gemaakt. De omgevingsvergunning ligt zes weken ter inzage en in deze periode kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijk zonnepark (25 jaar) nabij Wanneperveen is op 17 juni 2020 ingediend. De aanvraag geldt voor een aangesloten stuk onbebouwd agrarische grond van een kleine 44 hectare. Hiervan is bijna 27 hectare bestemd voor het zonnepark. De overige 17 hectare wordt onder meer gebruikt voor de landschappelijke inpassing van het zonnepark. De aanvraag voldoet aan de randvoorwaarden van het beleidskader ‘Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land’. 

De gemeenteraad heeft op 21 april 2021 een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. Het ontwerpbesluit heeft inmiddels ter inzage gelegen. Hiertegen zijn vijf zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn inhoudelijk beoordeeld en verwerkt in een reactienota die is vastgesteld door het college van B&W. De vijf zienswijzen hebben er niet toe geleid dat de raad niet voorgesteld kan worden om de verklaring van geen bedenkingen af te geven voor dit tijdelijke zonnepark.

Reacties